Privātuma politika

 • Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem, jo īpaši ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2016. gada 27. aprīļa REGULU (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šo datu brīvu pārvietošanu, un atceļot Direktīvu 95/46/EK (Vispārējā datu aizsardzības regula).
 • Personas datu kontrolieris ir Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Attiecībā uz kontroliera darbuzņēmēju personas datiem, kontroliera nodarbinātu personu vai personu, kuras piesakās darbā pie kontroliera (uz darba līguma vai citas vienošanās pamata), personas datiem, personas datu kontrolieri (apvienotie kontrolieri) var būt arī Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. filiāles, kuras pieder pie TZMO Grupas. Šo organizāciju atjauninātais saraksts atrodams www.tzmo-global.com/GDPR
 • Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai vēlaties izmantot savas tiesības attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar Datu aizsardzības amatpersonu Mr. Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-pasts: iod@tzmo.com.pl. Kontrolieris veic personas datu apstrādi konkrēti:
  • saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu – datu subjekts ir sniedzis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem – jo īpaši, lai uzturētu kontaktu ar datu subjektu; lai padarītu pieejamu vai nodrošinātu (arī pa e-pastu) komerciālu informāciju, citu informāciju vai produktu paraugus; organizētu, vadītu un dokumentētu pasākumus, tostarp konkursus, popularizēšanas kampaņas un citas mārketinga darbības;
  • saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (b) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei, kurā datu subjekts ir viena no pusēm, vai lai veiktu darbības pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas – konkrēti, lai varētu īstenot visas tiesības un izpildīt visus pienākumus, kas izriet no kontroliera noslēgtajiem līgumiem;
  • saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (c) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama kāda tiesiska pienākuma izpildei, kuram ir pakļauts kontrolieris – konkrēti, lai varētu īstenot visas tiesības un izpildīt visus pienākumus, kas kontrolierim izriet no saistošiem tiesiskajiem noteikumiem, konkrēti no nodokļu likumu, darba likumu un sociālās nodrošināšanas apjoma;
  • saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (f) apakšpunktu – apstrāde ir nepieciešama kontroliera likumīgo interešu īstenošanai – konkrēti, prasību izteikšanai.
 • Personas datu saņēmēji ir kontroliera un uzticamu organizāciju, kuras sadarbojas ar kontrolieri, nodarbinātas personas (uz darba līguma vai cita līguma pamata) – apstrādes mērķiem nepieciešamajā apjomā; personas datus var arī padarīt pieejamus publiskajām varasiestādēm un citām organizācijām, kurām ir tiesības uz to saskaņā ar likumu nosacījumiem, pēc to pieprasījuma.
 • Kontrolierim nav nodoma pārsūtīt personas datus uz kādu trešo valsti vai starptautiskajām organizācijām.
 • Personas dati tiek glabāti:
  • gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu – līdz datu subjekta piekrišanas atsaukšanai;
  • gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (b) apakšpunktu – līdz laikam, kad līguma puses būs izpildījušas visus savus pienākumus saistībā ar līguma izpildi, un pēc tam līdz jebkādu ar šo līgumu saistītu prasību izbeigšanās perioda vai ierobežojuma perioda beigām;
  • gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (c) apakšpunktu – līdz kontrolierim noteiktā tiesiskā pienākuma, konkrēti reģistru glabāšanas pienākuma izpildei;
  • gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (f) apakšpunktu – līdz apstrādes mērķu izpildei, konkrēti, līdz prasība tiek nokārtota, izbeidzas tās termiņš vai iestājas laika liegums.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no kontroliera piekļuvi saviem personas datiem un GDPR noteiktajos gadījumos arī to labošanu, izdzēšanu vai apstrādes ierobežojumu; datu subjektam ir arī tiesības uz personas datu pārsūtīšanu.
 • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību ar likumu noteiktajai datu aizsardzību pārraugošajai varasiestādei, ja datu subjekts uzskata, ka viņa personas datu apstrādē tiek pārkāpti GDPR nosacījumi.
 • Gadījumā, ja datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu šo datu apstrādei, neietekmējot apstrādes likumību, kas tika veikta ar datu subjekta piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Piekrišanu var atsaukt, piem., nosūtot paziņojumu par atsaukšanu uz šādu e-pasta adresi: iod@tzmo.com.pl
 • Gadījumā, ja personas datu apstrāde notiek saskaņā ar GDPR 6.1. punkta (a) apakšpunktu, personas datu sniegšana nav ar likumu vai ar līgumu noteikta prasība un ir brīvprātīga; taču datu nesniegšana var neļaut vai apgrūtināt apstrādes mērķu izpildi, konkrēti – nebūs iespējams kontakts ar kontrolieri; nebūs iespējams nodrošināt vai padarīt pieejamu komerciālo informāciju, citu informāciju vai produktu paraugus; nebūs iespējams piedalīties pasākumos, tostarp konkursos, popularizēšanas kampaņas un citas mārketinga darbības. Citos gadījumos personas datu sniegšana var būt ar likumu vai ar līgumu noteikta prasība, ja tā ir noteikts ar likumu vai līguma nosacījumu.
 • Saistībā ar kontroliera veiktu personas datu apstrādi netiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

Uzzināt par produktiem vairāk Bella

Formula sievietēm

Facebook